Arboristide tasemed

Arboristikutse erinevate tasemete tähendused

Arboristi valides on oluline jälgida, millise taseme kutseeksami on ta sooritanud ehk milliste tööde läbiviimiseks ta sobib. Kõige madalama tasemega on arboristi maatugi, kes sobib töötama vaid arboristi juhendamisel. Kõige kõrgema tasemega tippspetsialist on puiittaimede hindaja kutset omav inimene, keda võib usaldada läbi viima kõiki puuhooldus ja -hindamistöid.  

Kõrgema taseme spetsialisti nimetatakse PUITTAIMEDE HINDAJAKS (tase 5). Tegemist on ulatusliku kogemusega spetsialistiga, kes juhendab puuhooldustööde, sh istutustööde läbiviimist, annab erialast nõu hangete korraldamisel ning teostab järelevalvet puuhooldus- ja istutustööde üle ning puude kaitsemeetmete rakendamise üle ehitusobjektidel. Ta hindab puittaimede seisundit ja väärtust ning dokumenteerib hindamistulemusi, annab puuhooldusega seotud soovitusi ning koostab eksperthinnanguid. Varasemalt nimetati samasuguse kutse omandanuid meisterarboristideks. 

Kõige levinum on ARBORIST (tase 4). Selle kutse saanud arborist on tõendanud kõiki vajalikke teadmisi ja oskusi, mida arboristi töös vaja on. Ta on oskustöötaja, kes istutab puid tiheasustusega aladel ning hooldab neid kogu nende elukaare jooksul – langetab iseseisvalt puuhooldustööga seotud otsuseid, lähtudes tööülesandest või projektist, puu bioloogiast ning arboristi kutse-eetikast
Kutsestandardiga, kus on vajalikud oskused ja teadmised lahti kirjeldatud, saab tutvuda siin.

Arboristi 4. taseme spetsialist saab omandada ka osakutse TÕSTUKILT TÖÖTAV ARBORIST (tase 4). Ta on samuti tõendandud kõiki arboristile vajalikke oskusi ja teadmisi, mis on kirjeldatud eelmises lõigus, kuid erinevalt eelpoolmainitud arboristist ei tohi nad töötada ronimisköite abil, vaid teevad kõrgustes tööd ainult tõstukilt.
Kutsestandardiga, kus on vajalikud oskused ja teadmised lahti kirjeldatud, saab tutvuda siin.

ARBORISTI MAATUGI (tase 3) täidab arboristi juhendamisel ning etteantud tööülesannetest lähtudes erinevaid puuhooldus- ja istutustöödega seotud ülesandeid, tagades abi ning päästevõimekuse tõstukil või rakmetel töötava arboristile.  Lisaks aitab maatugi tagada möödakäijate ja vara turvalisust.
Kutsestandardiga, kus on vajalikud oskused ja teadmised lahti kirjeldatud, saab tutvuda siin.