Kutseeksam

Arboristi ja tõstukil töötava arboristi kutseeksamid Luual, 10-11.6.2019

 

Eksamid edukalt sooritades on võimalik saada:

– Arborist, tase 4 kutse või
– Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse
Täpsem info kutsestandardis: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10732092/

Oluline info allalaetavate failidena:

Hindamisstandard
Hindamisjuhend
Kutse taastõendamise standard ja hindamisjuhend
Portfoolio koostamise juhend: arborist, tõstukilt töötav arborist
Varustuse nõuded
Puittaimeliikide ja seente nimekiri 

Kutse esmase taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise avaldus

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 30 päeva enne eksami toimumist.
Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.
Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.
Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee
MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee

Kutseeksami tasu

Arboristi kutseeksami tasu 394 €
Taastõendamise tasu 253 €

Tõstukil töötava arboristi kutseeksami tasu 281 €
Taastõendamise tasu 229 €

Osaeksami hinnad selguvad juuni alguses 2019 ning tasuma peab nende eest 7
päeva enne eksamit.

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Swedpank: EE502200221071142734
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 30 päeva
enne eksamit.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti
eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.
Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse aadressil eksam@luua.ee
Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade
kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 30 päeva enne eksamit
aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

Esitada on tarvis:

 1. vormikohane avaldus; (esmane taotlemine / taastõendamine)
 2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 3. kehtiv tunnistus esmaabikoolituse läbimise kohta;
 4. vähemalt 2. taseme raietöölise kutsetunnistus neil, kes pole läbinud
  arboristi õppekava;
 5. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud
  tööde kohta;
 6. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 7. erialast haridust tõendav dokument arboristi õppekava läbinutel.

Mida peab eksamil oskama?

Arborist, tase 4 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt
avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra
järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

Eesti Arboristide Ühing | Kutseeksam